Nabór

 

Warunki rekrutacji do Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu

 

PSM I stopnia, cykl 4 –
letni i cykl 6 – letni

 

Do
klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim
cyklu kształcenia
może ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat jeżeli dziecko:

 

1)
korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2)
posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe  oraz zatrudniającą pracowników posiadających
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.

 

Do
klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu
kształcenia
może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym
kończy co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat.

 

Kandydaci
ubiegający się o przyjęcie do PSM I stopnia powinni w pierwszej kolejności
zgłosić się na Komisję Badania Uzdolnień

 

 

KOMISJA BADANIA UZDOLNIEŃ,

 

której
celem jest wstępne badanie uzdolnień kandydatów do kształcenia w Szkole
Muzycznej I st., pracować będzie

 

w środy, w
następujących terminach:

9.03, 16.03, 23.03, 30.03,
6.04, 13.04, 20.04, 27.04

w godz. od 16.00 – 18.00

 

Uczniowie,
którzy kwalifikują się do kształcenia muzycznego kierowani będą na egzaminy
wstępne.

 

Egzamin wstępny

do PSM I stopnia odbędzie się w dniu

31 maja 2022 r.

dodatkowo test Gordona (dla 7 i 8-latków) dobędzie się

30 maja 2022 r. (cz. I)

31 maja 2022 r. (cz. II)

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej
przygotowanego harmonogramu, który dostępny będzie na stronie internetowej
szkoły.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.     podanie o przyjęcie do szkoły;

2.     kwestionariusz osobowy;

3.     zaświadczenie od lekarza rodzinnego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia kandydata w szkole
muzycznej (wszyscy), w przypadku instrumentów dętych dodatkowo zaświadczenie
powinno zawierać sformułowanie „na instrumentach dętych”;

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.psmnowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie szkoły.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie
szkoły do dnia 13.05.2022 r.

 

 

 

 

PSM II stopnia

 

Wydział
Instrumentalny

 

Do klasy
I szkoły muzycznej II stopnia
może ubiegać się kandydat, który w danym
roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie
więcej niż 23 lata

 

Uczniowie
będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, obejmującego:

 

egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy
muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach
szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art.
46a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, dla szkoły muzycznej I stopnia, przeprowadzany
w formie ustnej, pisemnej lub mieszanej – 23 maja 2022 r.

 

– egzamin
praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych – 24 maja 2022 r.

 

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej
przygotowanego harmonogramu, który będzie dostępny na stronie internetowej
szkoły.

 

 

 

 

 

Wymagania dla kandydatów do klasy I PSM
II stopnia Wydział Instrumentalny:

 

       
sekcja instrumentów klawiszowych (program egzaminu wstępnego): gamy (w odległości
oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym przez 4 oktawy, w odległości tercji,
seksty i decymy – w ruchu równoległym przez 4 oktawy, gama chromatyczna – przez
4 oktawy w ruchu równoległym i rozbieżnym, pasaż toniczny – przez 4 oktawy w
ruchu równoległym i rozbieżnym, pasaż dominantowy, septymowy – przez trzy
oktawy w ruchu równoległym, pasaż zmniejszony septymowy – przez trzy oktawy w
ruchu równoległym), utwór polifoniczny, jedna część sonatiny lub sonaty,
etiuda, utwór dowolny, czytanie a vista.

 

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut

 

       
sekcja instrumentów smyczkowych (program egzaminu wstępnego): gitara: gama, pasaże,
rytmizacja, apoyando, tirando, program dowolny do 7 minut; skrzypce: gama,
pasaże, dwudźwięki, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; altówka: gama,
pasaże, dwudźwięki, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; wiolonczela:
gama, pasaże, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu; kontrabas: gama,
pasaże, etiuda, utwór z towarzyszeniem fortepianu.

 

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut

 

       
sekcja instrumentów dętych – program egzaminu dla kandydatów na instrumenty dęte
drewniane (flet, obój, klarnet, saksofon, fagot) i blaszane (róg, trąbka,
puzon, tuba): gamy (durowa – legato i non legato, grać w obrębie opanowanej
skali; molowa – harmoniczna – legato i non legato, grać w obrębie opanowanej
skali; trójdźwięk toniczny – legato i non legato, grać w obrębie opanowanej
skali; tercje lub inne interwały – legato), etiuda (zróżnicowana rytmicznie i
artykulacyjnie), dwie kontrastowe części koncertu lub sonaty z towarzyszeniem
fortepianu (z pamięci), utwór dowolny lub fragment suity, wariacji.

       
perkusja
(program egzaminu wstępnego): gamy – dur, moll – dowolnie wybrane (powyżej 2
znaków chromatycznych), pasaże (dowolnie wybrane), skala chromatyczna.

Werbel – etiuda marszowa w technice rudymentarnej oraz
etiuda o charakterze koncertowym / orkiestrowym, rudimenty.

Utwór idiofonowy z akompaniamentem.

Utwór w technice czteropałkowej na wibrafon lub
marimbę.

Kotły – etiuda na 2 – 4 kotły.

Zestaw jazzowy – utwór solo lub etiuda. Kandydat może
być poproszony o zagranie improwizowanego sola (np 32 takty opartych na
swing’u) lub wybranych rytmów tanecznych.

Czytanie nut a vista na instrumentach perkusyjnych.

W każdej chwili kandydat może być poproszony o grę z
metronomem. Na egzamin należy stawić się z własnym kompletem pałek oraz nutami
wykonywanych utworów. Kandydat może zostać poproszony o zagranie wszystkich
pozycji, wybranych utworów lub ich fragmentów.

 

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 minut

 

Wymagania z kształcenia słuchu dla kandydatów
do klasy I PSM II stopnia Wydział Instrumentalny:

 

       
Ćwiczenia
słuchowe praktyczne: śpiewanie a vista ćwiczeń 1-głosowych w tonacjach do 5
znaków, śpiewanie gam dur i moll naturalnych oraz w odmianach: dur i moll
harmoniczna, dorycka, melodyczna, śpiewanie i rozpoznawanie interwałów (śpiew
do oktawy, rozpoznawanie łącznie z ponadoktawowymi), śpiewanie i rozpoznawanie
trójdźwięków: dur, moll, zmniejszony – w post. zasadniczej i w przewrotach oraz
zwiększony w post. zasadniczej, dominanta septymowa w postaci zasadniczej oraz
w przewrotach – rozpoznawanie oraz śpiewanie z rozwiązaniem na tonikę,
realizacja a vista ćwiczeń rytmicznych 1-głosowych, powtarzanie głosem prostych
zwrotów melodyczno-rytmicznych (ćwiczenie pamięciowe).

 

       
Teoria: gamy dur
i moll w odmianach do 5 znaków, budowa dominanty septymowej w tonacjach do 5
znaków z rozwiązaniem na tonikę, 
trójdźwięki triady w tonacjach dur i moll do 5 znaków, grupowanie
wartości rytmicznych w taktach.

 

Wymagane dokumenty:

 

       podanie o przyjęcie do szkoły;

       kwestionariusz osobowy;

       zaświadczenie od lekarza zawierające orzeczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane
zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27.06.1997
r. o służbie medycyny pracy,

       świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

Do
klasy I publicznej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli
szkołę I stopnia w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na
który ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły II stopnia.

 

Wzory
dokumentów dostępne są na stronie www.psmnowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie szkoły.

 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w
sekretariacie szkoły do dnia 13.05.2022 r.

 

 

 

Wydział
Wokalny

 

Do klasy
I szkoły muzycznej II stopnia
może ubiegać się kandydat, który w danym
roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat i nie
więcej niż 23 lata

 

Uczniowie
będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, obejmującego:

 

egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy
muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach
szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art.
46a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, dla szkoły muzycznej I stopnia,
przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub mieszanej

– egzamin
praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych

 

Termin
egzaminu – 24
maja 2022 r.

 

 

 

Egzaminy odbędą się wg wcześniej
przygotowanego harmonogramu, który będzie dostępny na stronie internetowej
szkoły.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

       podanie o przyjęcie do szkoły;

       kwestionariusz osobowy;

       zaświadczenie od lekarza audiologa lub
foniatry
o braku przeciwwskazań do kształcenia głosu kandydata.

 

Wzory
dokumentów dostępne są na stronie www.psmnowysacz.pl w zakładce „Nabór” i w sekretariacie szkoły.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w
sekretariacie szkoły do dnia 13.05.2022 r.

 

 

 

 

 5